Report Adverse Events

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

For helsepersonell
Bivirkningsrapportering
Meldeskjema
Tips og råd for utfylling av bivirkningsmeldinger
Preparater i fokus

For pasienter og pårørende
Bivirkningsmelding for pasienter